INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.
Het volgen van trainingen (zomer en winter) op het park van T.C. de Vijfhuizen is alleen mogelijk als je lid bent van de vereniging. Dit lidmaatschap kan bestaan uit een volledig lidmaatschap of een winterpas. Volg je uitsluitend de lessen in het winterseizoen bij TopShot Etten-Leur / ORS-ZUIT, hoef je geen lid te zijn.

Artikel 2.
De tennislessen bij T.C. de Vijfhuizen worden verzorgd door (een) trainer(s) die door het bestuur zijn aangesteld. De wintercursus omvat 20 lessen bij Topshot Etten-Leur / ORS-ZUIT en 18 buitenlessen bij T.C. de Vijfhuizen. De zomercursus omvat 18 weken bij T.C. de Vijfhuizen.

Artikel 3.
Inschrijvingen moeten voor aanvang van de cursus binnen zijn. (Zie uiterlijke inschrijfdatum) Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing, maar is wel definitief. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk indien er ruimte is in een lesschema van de trainers. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma’s komen te vervallen.

Artikel 4.
Een lesuur duurt in het zomerseizoen en in het winterseizoen bij T.C. de Vijfhuizen 50 minuten. Bij Topshot Etten-Leur/ ORS-ZUIT worden lessen van 60 minuten gegeven.

Artikel 5.
De lessen worden gegeven op door de trainer(s) en de technische verantwoordelijke binnen het bestuur van T.C. de Vijfhuizen vast te stellen tijdstippen, met een onderbreking van de (meeste van de) reguliere basisschoolvakanties in Etten-Leur en de erkende Nederlandse feestdagen. Indien de groep compleet is worden de lessen wel tijdens de onderbreking gegeven. Inhalen van de lessen is in samenspraak met de trainers op een ander tijdstip dan gepland mogelijk. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanties en feestdagen).

Artikel 6.
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus en machtigt hij/zij of zijn/haar ouder/verzorger tevens T.C. de Vijfhuizen middels een eenmalige automatische incasso om het lesgeld te incasseren na plaatsing.

BETALINGEN

Artikel 7.
Betalingen worden automatisch geïncasseerd in haar geheel geïncasseerd, met uitzondering van de lessen in het winterseizoen die bij TopShot Etten-Leur /ORS- ZUIT worden gegeven. De lessen bij TopShot Etten-Leur / ORS-ZUIT worden in twee termijnen geïncasseerd. Indien deze incassowijze een problemen bij een lid en/of ouder/verzorger tot gevolg heeft, kan men hierover contact opnemen met de penningmeester om een regeling te treffen. Die regeling wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8.
Indien betaling van het lesgeld niet voor aanvang van de lessen is gedaan, kan het bestuur van T.C. de Vijfhuizen, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen en restitutie van deze lessen vindt niet plaats.

AFWEZIGHEID/VERVALLEN LESSEN

Artikel 9.
Indien lessen uitvallen wegens weeromstandigheden, dan wordt de tweede uitval les ingehaald, met een maximum van 2 lessen. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
De (hoofd)trainer(s) bepalen of de weeromstandigheden dusdanig zijn dat lessen niet gegeven kunnen worden.

Artikel 10.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: Op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer of op een, in overleg met het verantwoordelijke bestuurslid van T.C. de Vijfhuizen, te bepalen tijdstip worden ingehaald.

Artikel 11.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.
Artikel 12.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

KWALITEIT

Artikel 13.
T.C. de Vijfhuizen zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.
Artikel 14.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 15.
Het trainersteam zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainers dit wenselijk achten. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16.
Bij verhindering van een cursist kan hij/zij zelf vervanging regelen in overleg met de trainer met hetzelfde niveau als de groep. Bij verhindering kan de trainer ook zelf een invaller regelen met hetzelfde niveau als de groep.

Artikel 17.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. T.C. de Vijfhuizen heeft hier geen bemoeienis mee.

Artikel 18.
Het volgen van tennisles is voor eigen risico. T.C. de Vijfhuizen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 19.
Trainers kunnen foto’s of filmpjes maken t.b.v. de kwaliteit van het leerproces of ter promotie. Indien u hier moeite mee heeft kunt u dit aan de betreffende trainer doorgeven.

Artikel 20.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van T.C. de Vijfhuizen.
Aldus opgesteld en goedgekeurd door het bestuur te Etten-Leur, 24 augustus 2020.

Contact