INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.
Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van TC De Vijfhuizen. In het winterseizoen ben je niet verplicht lid te zijn van de vereniging als je training volgt bij Topshot Etten-Leur.

Volg je wintertraining bij TC De Vijfhuizen dan moet je lid zijn van TC De Vijfhuizen of in het bezit zijn van een winterpas.

Artikel 2.
De tennislessen bij TC De Vijfhuizen worden verzorgd door Silvie van der Ploeg (hoofdtrainster) en Marcel Mol, Thijs Segeren, Stijn Adraensen en Willem Lieshout. De wintercursus begint 3e week september en omvat 22 lessen bij TopShot en 18 buitenlessen bij TC De Vijfhuizen. De zomer cursus begint begin april en omvat 16 weken.

Artikel 3.
Inschrijvingen moeten voor aanvang van de cursus binnen zijn.(zie uiterlijke inschrijfdatum) Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk indien er ruimte is in een lesschema van de trainers. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma’s komen te vervallen.

Artikel 4.
Een lesuur duurt in het zomerseizoen en in het winterseizoen bij T.C. de Vijfhuizen 50 minuten. Bij TopShot Etten-Leur worden lessen van 60 minuten gegeven.

Artikel 5.
De lessen worden gegeven in overleg met de Technische Commissie van TC De Vijfhuizen vast te stellen tijdstippen, met een onderbreking van de (meeste van de) reguliere basisschoolvakanties in Etten-Leur en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanties en feestdagen).

Artikel 6.
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus van 16 weken en machtigt hij/zij zijn/haar ouder/verzorger tevens TC De Vijfhuizen middels een eenmalige automatische incasso om het lesgeld te incasseren na plaatsing.

BETALINGEN

Artikel 7.
Betalingen worden automatisch geïncasseerd.

In het winterseizoen wordt het lesgeld van de winterlessen in TopShot in 2 termijnen afgeschreven. Eerste termijn in okt/nov., tweede termijn begin januari.

De lessen buiten op ons tennispark worden in een keer afgeschreven.

Artikel 8.

Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan het bestuur van TC De Vijfhuizen, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen.

AFWEZIGHEID / VERVALLEN LESSEN

Artikel 9.
Indien lessen uitvallen wegens weeromstandigheden, dan wordt de tweede uitvalles ingehaald, met een maximum van 2 lessen. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 10.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
1. Op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer of
2. Op een, in overleg met de voorzitter van de Technische Commissie van T.C. de Vijfhuizen te bepalen, tijdstip worden ingehaald.

Artikel 11.

Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

Artikel 12.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

.
KWALITEIT

Artikel 13.
T.C. de Vijfhuizen zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

Artikel 14.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 15
Het trainersteam zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainers dit wenselijk achten. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16

De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde.

Artikel 17.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. TC De Vijfhuizen heeft hier geen bemoeienis mee.

Artikel 18.
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. TC De Vijfhuizen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 19.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met:

Silvie van der Ploeg Tel. 06-24533737 (hoofdtrainster)

Riet Bias Tel. 06-10322130 (Ledenadministratie)

Artikel 20.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van TC De Vijfhuizen.

 

Contact