INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.
Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van T.C. de Vijfhuizen.
In het winterseizoen ben je niet verplicht lid te zijn van de vereniging als je training volgt bij Zuitnl. Volg je wintertraining bij T.C. de Vijfhuizen dan moet je lid zijn van T.C.de Vijfhuizen of in het bezit zijn van een winterpas.

Artikel 2.
De tennislessen bij T.C. de Vijfhuizen worden verzorgd door Silvie van der Ploeg (hoofdtrainster) en  Marcel Mol. De wintercursus omvat 20 lessen bij Zuitnl en 18 buitenlessen bij T.C. de Vijfhuizen. De zomercursus omvat 18 weken.

Artikel 3.
Inschrijvingen moeten voor aanvang van de cursus binnen zijn. (Zie uiterlijke inschrijfdatum) Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk indien er ruimte is in een lesschema van de trainers. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma’s komen te vervallen.

Artikel 4.
Een lesuur duurt in het zomerseizoen en in het winterseizoen bij T.C. de Vijfhuizen 50 minuten. Bij Zuitnl worden lessen van 50 minuten gegeven, maar heb je 60 minuten baanhuur.

Artikel 5.
De lessen worden gegeven in overleg met de Technische Commissie van T.C. de Vijfhuizen vast te stellen tijdstippen, met een onderbreking van de (meeste van de) reguliere basisschoolvakanties in Etten-Leur en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanties en feestdagen).

Artikel 6.
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus en machtigt hij/zij of zijn/haar ouder/verzorger tevens T.C. de Vijfhuizen middels een eenmalige automatische incasso om het lesgeld te incasseren na plaatsing.

BETALINGEN

Artikel 7.
Betalingen worden automatisch geïncasseerd. Indien men anders wenst te betalen dient het lesgeld betaald te zijn, uiterlijk vóór aanvang van de lessen. In het winterseizoen wordt het lesgeld in 2 termijnen afgeschreven. (Lessen bij Zuitnl)

Artikel 8.
Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan het bestuur van T.C. de Vijfhuizen, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen.

KWALITEIT

Artikel 9.
T.C. de Vijfhuizen zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

Artikel 10.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 11.
Het trainersteam zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainers dit wenselijk achten. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht.

AFWEZIGHEID/VERVALLEN LESSEN

Artikel 12.
Indien lessen uitvallen wegens weeromstandigheden, dan wordt de tweede uitval les ingehaald, met een maximum van 2 lessen. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 13.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, of op een, in overleg met de voorzitter van de Technische Commissie van T.C. de Vijfhuizen te bepalen, tijdstip worden ingehaald.

Artikel 14.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.
Artikel 15. Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16.
De cursist kan in overleg met de trainer een aan hem/haar te geven les overdragen aan een derde.

Artikel 17.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. T.C. de Vijfhuizen heeft hier geen bemoeienis mee.

Artikel 18.
Het volgen van tennisles is voor eigen risico. T.C. de Vijfhuizen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 19.
Trainers kunnen foto’s of filmpjes maken t.b.v. de kwaliteit van het leerproces of ter promotie. Indien u hier moeite mee heeft kunt u dit aan de betreffende trainer doorgeven.

Artikel 20.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van T.C. de Vijfhuizen.